१५ शिक्षा तथा तालीमको व्यवस्था

१५ शिक्षा तथा तालीमको व्यवस्था

(१) कुनै गैर सरकारी वा निजीस्तरमा सञ्चालित संस्थाले अपा·लाई शिक्षा एवं तालीमको व्यवस्था गर्ने भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो
संस्थालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) मन्त्रालयले अपा·का बढीमा दुई जना सन्ततिलाई कुनै निश्चित स्तर सम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ ।
(३)मन्त्रालयले अपा·ताको प्रकुृति र प्रकार अनुसार त्यस्ता अपा·हरुलाई शिक्षा दिनको लागि नेपाल …………… भित्र आवश्यक संख्यामा विशेष शिक्षा दिने विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम स्थापना भएका विद्यालयको सञ्चालन र त्यस्तो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा नियमावली, २०४९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(५) नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा रहेको कुनै संगठित संस्थाले प्रदान गर्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम अपा·हरुको निमित्त उपयोगी हुने भएमा त्यस्तो तालीममा उनीहरुको लागि पा“च प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिनेछ र यस किसिमको तालीममा अपा·हरुसंग कुनै किसिमको शुल्क लिइने छैन ।