१०. रकम हिनामिना गर्न नहुने

१०. रकम हिनामिना गर्न नहुने

सदस्यले आयोगको कामको निमित्त खर्च गर्नको लागि प्राप्त गरेको रकम हिनामिना गर्नु हुदैन ।