१८. आयकर छुट दिइने

१८. आयकर छुट दिइने

(१) अपा·लाई रोजगारी दिने कारखानालाई सो कारखानाले अपा·लाई प्रदान गरेको तलव, भत्ता वा अन्य कनै सुविधा वा सहुलियतको अंकमा
प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पुर्याई पूर्णरुपले आयकर छुट दिइनेछ ।
(२) कुनै कारखानाले अपा·लाई नियुक्त गर्न आफ्नाे कारखानाको यन्त्रमा गरिएको विशेष अदल बदल वा जडान गरिएका पार्टपूर्जाहरुको वापत भएको खर्चको अंकमा प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पु¥याई पूर्ण रुपले आयकर छुट दिइनेछ ।