१२. निषेध गरिएका काम अरूबाट गराउन नहुने

१२. निषेध गरिएका काम अरूबाट गराउन नहुने

यस नियमावलीले निषेध गरेको कुनै काम कुरा गर्ने उद्योग गर्न, अरूबाट गराउन वा सो गर्न अरूलाई दुरुत्साहन गर्न समेत हुदैन ।