४१. मूल ऐनको दफा ३८ मा संशोधन

४१. मूल ऐनको दफा ३८ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३८ मा देहायको प्रतिबन्धात्मक
वाक्यांश थपिएको छ ः–
“तर दफा ३९ख. बमोजिम निवृत्तभरण पाउने निजामती कर्मचारीको हकमा
यो प्रावधान लागू हुने छैन ।”