संस्था दर्ता नियमावली, २०३४

संस्था दर्ता नियमावली, २०३४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                                      २०३४।११।२
२०३४।११।२

संशोधन :-
१. संस्था दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४२                                        २०४२।७।२६
२. संस्था दर्ता (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०४६                                            २०४६।५।२६
३. संस्था दर्ता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०४९                                             २०४९।२।१२
४. संस्था दर्ता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०५०                                            २०५०।२।२५
५. संस्था दर्ता (पाचौें संशोधन) नियमावली, २०५४                                        २०५४।८।१६
६. संस्था दर्ता (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०५८                                               २०५८।७।६
७. संस्था दर्ता (सातौे संशोधन) नियमावली, २०५९                                           २०५९।१०।२७
८. संस्था दर्ता (आठौं संशोधन) नियमावली, २०६०                                              २०६०।८।१५
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १५ ले को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
देहायका नियमहरु बनाएको छ