सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६४।५।३
संशोधन
१. सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६५       २०६५।८।९
२. सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६५          २०६५।९।२
३. सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८           २०६८।३।६
४. सार्वजनिक खरिद (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७३            २०७३।९।४
५. सार्वजनिक खरिद (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७३         २०७३।११।२६
६. सार्वजनिक खरिद (छैठौ संशोधन) नियमावली, २०७५         २०७६।०१।३०

७. सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६      २०७६।०२।२३

८. सार्वजनिक खरिद (आठौ संशोधन) नियमावली, २०७६      २०७६।०४।१६

९. सार्वजनिक खरिद (नवौं संशोधन) नियमावली, २०७६      २०७६।०९।१४

 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।