२०. कानूनी सुविधा

२०. कानूनी सुविधा

कुनै अपा·ले मुद्दा मामिलाको सुनवाईको क्रममा कुनै किसिमको कानूनी सुविधा लिन चाहेमा निजलाई नेपाल सरकारबाट नियुक्त वैतनिक वकील मार्फत आवश्यक कानूनी सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।