२२. अधिकार प्रत्यायोजन

२२. अधिकार प्रत्यायोजन

मन्त्रालयले यस नियमावली बमोजिम आफुलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सवै वा केही अधिकार प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै संघ, संस्था वा मातहतका निकाय वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।