Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली, २०४१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०४१।१२।१
संशोधन
पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०
आयकर ऐन, २०३१ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।