सवारी साधन कर नियमावली, २०३४

सवारी साधन कर नियमावली, २०३४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०३४।२।२४
सवारी साधन कर ऐन, २०३१ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।