अनुसूची –१ सवारी साधनको विवरण

अनुसूची –१ सवारी साधनको विवरण

श्री कर अधिकृत
कर कार्यालय …………………………
विषयः– सवारी साधनको विवरण
महाशय,
सवारी साधन कर नियमावली, २०३४ को नियम ३ बमोजिम मेरो स्वामित्व भएको सवारी साधनको निम्न बमोजिमको विवरण भरी पेश गरेको छु । विवरण भुठ्टा ठहरे ऐन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
(१) सवारी साधनको धनीको नाम र ठेगानाः–
(२) सवारी साधनको दर्ता नम्वरः–
(३) सवारी साधनको किसिम (जीप, कार, स्टेशनवाइगन, पिकअफ, मिनिबस, मोटर साइकल टेम्प्पो आदि ):–
(४) सवारी साधन भाडावाल वा निजी प्रयोगकोः–
(५) सवाारी साधनको निर्माता (कम्पनी) को नामः–
(६) सवारी साधनको मोडेलः–
(७) सवारी साधन बनेको सालः–
(८) सवारी साधनको प्राविधिक विवरणः–
(क) इन्जीन मोडल ……………                      टाइप ………..                                    सि. नं ……..
(ख) डिजेल वा पेट्रोल केबाट चल्ने ……………….
(ग) सवारी साधनको कुल क्षमता सी. सी. मा ………………
(घ) च्यासीस मोडेल …………..                            टाइप ……………                            सि. नं . …………
सवारी साधनको धनीको नाम थर
…………………………….
वतन …………………….
मितिः–                                                                                               ………………. विवरण दाखिल गर्नेको दस्तखत