अनुसूची–१ (नियम ३ सँग सम्बन्धित विदेशी लगानीको विवरण)

अनुसूची–१ (नियम ३ सँग सम्बन्धित विदेशी लगानीको विवरण)

 

श्री कर अधिकृत,

………………कर अड्डा

महाशय,

विदेशी लगानी कर ऐन, २०१९ को दफा ४ र विदेशी लगानी कर नियम ३ बमोजिम मैले । हामीले तपसीलमा लेखिए बमोजिमको विवरण दाखिल गरेको छु । छौं । सो ऐन र नियम बमोजिम विदेशी लगानी कर निर्धारण होस् । मैले । हामीले कर निर्धारण आदेश पाएका मितिले ऐनको म्यादभित्र तोकिएको ठाउँमा बुझाउनु पर्ने करको रकम बुझाउँला ।

तपसिल

विदेशी लगानीको विवरण

(क) नगदी :–

सि.नं. लगानीको विवरण विगत श्रावण १ गते बजार दरले मोल वा बजार दर नखुलेकोमा लगत मोल सरकारी दरले मोल ने.रु. मा

 

ठाउँ करेन्सीको भाउ र लगानी अङ्क    
१.

२.

३.

४.

       

 

नोट : विगत श्रावण १ गतेका बजार भाउको कुनै प्रमाण पेश हुनु पर्छ ।

(ख) घर जग्गा

सि.नं. लगानीको विवरण

 

ठाउँ हरेक घरजग्गाको किरायादर

(रेण्टलभ्याल्यू)

किरायादर

(रेण्टल भ्यालु) अनुसार

सरकारी दरले मोल ने.रु. मा

 

१.

२.

३.