४२. मूल ऐनको दफा ३९ मा संशोधन

४२. मूल ऐनको दफा ३९ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३९ को,–
(१) उपदफा (३) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ः–
“तर त्यस्तो विधुर पति वा विधवा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा निजले त्यस्तो निवृत्तभरण सुविधा पाउने छैन ।”
(२) उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (३क) थपिएको छ ः–
“(३क) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कर्मचारीको निवृत्तभरण पाइरहेको विधुर पति वा विधवा पत्नीको मृत्यु भएमा वा
निजले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीको नावालिग सन्तानले वालिग नभएसम्म त्यस्तो निवृत्तभरणको रकम तोकिए बमोजिम पाउनेछ ।”