अनुसूची–२ (नियम ४(१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–२ (नियम ४(१) सँग सम्बन्धित)

 

 

कर अधिकृतको नाम …………………..

करदाताको सूचक संख्या ……………….

विदेशी लगानी कर निर्धारण आदेश

विदेशी लगानी कर लाग्ने आर्थिक वर्ष ………………….

विदेशी लगानी कर निर्धारण गर्ने ऐनको दफा …………….

करदाताको नाम र वतन ……………………………….

(क)–

विदेशी लगानी श्रावण १ गते को बजार दर सो दरले जम्मा अङ्क त्यसको जम्मा ने.रु. कैफियत

 

१.

२.

३.

       
जम्मा        

 

 

 

(ख):–

घर जग्गा किराया दर

(रेण्टल भ्यालु)

सो दरले जम्मा अङ्क त्यसको जम्मा अङ्क कैफियत

 

 

 

 

       

 

अक्षरेपी      (क) र (ख) को जम्मा

कुनै अंशियार भए निजहरूको

नाम र वतन

प्रत्येक अंशियारको अंश

कर इन्स्पेक्टरको दस्तखत

मिति :–………………………

विदेशी लगानी कर निर्धारण आदेश मिति

दस्तखत

कर अधिकृत

अञ्चल कर अधिकृतको नाम

 

द्रष्टव्य :–१. घर जग्गाको नक्सा र किराया दर (रेण्टल भ्यालु) को प्रमाण नत्थी हुनुपर्छ ।

२.    धेरैजना अंशियार भए हरेकको नाम र वतन दिनुपर्छ ।

३.    अंशवण्डा भएको भए त्यसको रजिष्ट्रेशन पासको कागज नत्थी हुनुपर्छ ।

 

माथि लेखिए बमोजिम मेरो  (आफ्नो) (यस संस्थाको) विदेशी लगानीको विवरण साँचो छ । झुठ्ठा ठहरे विदेशी लगानी कर ऐन, २०१९ तथा विदेशी लगानी कर नियमहरू, २०२० बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

दस्तखत

दस्तखत गर्नेको नाम दर्जा.

करदाताको पूरा नाम

मिति … … … …

ठेगाना … … … ..