अनुसूची – १ निर्माण कार्यको लागत अनुमानको ढाँचा

अनुसूची – १ निर्माण कार्यको लागत अनुमानको ढाँचा

 

(नियम १० को उपनियम (७) संँग सम्बन्धित)

(क) आइटमको दररेट निकाल्ने तरिका ः
श्रमिकहरुको खर्च …………………………………………………………… (क)
निर्माण सामाग्रीको खर्च …………………………………………………….. (ख)
यान्त्रिक उपकरणको भाडा (तैल्य पदार्थ सहित)…………………………….. (ग)
आइटमको दररेट (क ‌+ ख + ग) ‍= (घ)
बोलपत्रदाताको ओभरहेड (घ को १५ प्रतिशत) ‍= ०.१५ × (घ)
जम्मा दररेट (ङ) ‍= १.१५ × (घ)

(ख) लागत अनुमान निकाल्ने तरिकाः

आइटम             एकाई             आइटमको जम्मा दररेट                   आइटमको जम्मा परिमाण                   आइटमको  जम्मा खर्च
आइटम (१)                                         (च)                                              (ट)                                                    (च) x (ट)
आइटम (२)                                        (छ)                                              (ठ)                                                    (छ) x (ठ)
आइटम (३)                                         (ज)                                              (ड)                                                   (ज) x (ड)
इत्यादि

जोड (व) ‍= (च × ट + छ × ठ + ज × ड + …..)
वर्क चार्ज स्टाफ खर्च – (व) को २ प्रतिशत = ०.०२० × (व)
सानातिना अन्य खर्च – (व) को २ प्रतिशत = ०.०२० × (व)
जम्मा लागत अनुमान अङ्क (त) = १.०४ × (व)

द्रष्टव्यः
(क) बोलपत्रको अङ्कलाई तुलना गर्दा लागत अनुमान अङ्क (व) लाई मानिनु पर्नेछ ।
(ख) उपर्युक्त अनुुसार लागत अनुमान तयार गरिसकेपछि आयोजना/कार्यक्रमको बजेट ब्यवस्थापनको लागि आवश्यकता अनुसार लागत अनुमानमा मूल्य समायोजन कन्टिन्जेन्सी बापत दश प्रतिशतले र फिजिकल कन्टिन्जेन्सी बापत दश प्रतिशतले आयोजना/कार्यक्रमको जम्मा लागतमा थप गर्नु पर्नेछ ।
(ग) वर्क चार्ज, स्टाफ खर्च, सानातिना अन्य खर्च र फिजिकल कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायबाट कार्यविधि स्वीकृत गराई गर्नु पर्नेछ ।
(घ) आयोजना/ कार्यक्रमको लागत अनुमान स्वीकृति र खरिद विधि छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि जोड (व) मा मूल्य अभिवृद्धि कर र विभिन्न कन्टिन्जेन्सीहरु जोडी हुन आउने कुल लागत अनुमानलाई मानिनेछ ।