अनुसूची–२ प्रतितपत्र अभिलेख खाता

अनुसूची–२ प्रतितपत्र अभिलेख खाता

(नियम १६ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

…………………… मन्त्रालय

………………………….. कार्यालय

प्रतितपत्र अभिलेख खाता

खाता पाना नं.

सि.नं. प्रतितपत्र खोलिने फर्मको नाम प्रतितपत्र नं. र मिति रकम विषय अवधि प्रतितपत्र खोलेको बैंकको नाम र ठेगाना बन्द हुने मिति म्याद थप गरेको मिति बन्द भएको मिति पेश्की खाता
पाना नं.
 सामान उत्पत्ति भएको कैफियत

 

देश उत्पादन भएको मिति र मोडेल
 

 

 

 

 

चढाउनेको नाम थर:–                                                                                प्रमाणित गर्नेको नाम थर :–
सही :–                                                                                                      सही :–
मिति :–                                                                                                     मिति :–