सामाजिक व्यवहार (सुधार) नियमावली, २०३३

सामाजिक व्यवहार (सुधार) नियमावली, २०३३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                                           -२०३३।८।२१

 

सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।