३. भोजमा बोलाउने नजिकका नातेदारहरुको अधिकतम संख्याः

३. भोजमा बोलाउने नजिकका नातेदारहरुको अधिकतम संख्याः

सामाजिक व्यवहारमा भोजमा आमन्त्रण गर्दा ऐन बमोजिम आमन्त्रण गर्न पाउने इष्टमित्र र छरछिमेकीहरु बाहेक देहायको व्यवहारमा देहायमा लेखिएको भन्दा बढी नजिकको नातेदारलाई आमन्त्रण गर्न हुदैन :–

सामाजिक व्यवहार                                                                                                         नजिकको नातेदारको अधिकतम संख्या

(क) विवाह                                                                                                                                            –सय जना
(ख) छैटी, न्वारान, जन्मदिवस, पास्नी, चूडाकर्म, पच्चीस जना ब्रतबन्ध र बूढोपास्नी                                 – पच्चीस जना
(ग) पितृकार्य                                                                                                              – (मलामी गुठीयार) समेत पचास जना