अनुसूची –७ राशन खरिद सम्बन्धी तुलनात्मक तालिका

अनुसूची –७ राशन खरिद सम्बन्धी तुलनात्मक तालिका

(नियम ८९ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

…………………………. मन्त्रालय

……………………………… विभाग/कार्यालय

राशन खरिद सम्बन्धी तुलनात्मक तालिका

जिल्ला                                                                                                           स्थान

सि.नं खाद्यान्नको विवरण एकाई आवश्यक परिमाण गत वर्षको ठेक्का दर स्वीकृत लागत अनुमान दर

यस वर्षको ठेक्का

कैफियत

दर कुल रकम दर कुल रकम दर कुल रकम दर कुल रकम