४४. मूल ऐनमा दफा ३९ग. र ३९घ. थप

४४. मूल ऐनमा दफा ३९ग. र ३९घ. थप

 मूल ऐनको दफा ३९ख. पछि देहायका दफा ३९ग. र ३९घ. थपिएका छन् ः–
“३९ग. पारिवारिक निवृत्तभरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ः

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै
कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले खटाएको कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा द्वन्दको कारणले कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको पदावधि बीस वर्षभन्दा कम रहेछ भने बा“की अवधि थप गरी निजको पति वा पत्नीलाई आजिवन यस ऐन बमोजिमको निवृत्तभरण दिइनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवृत्तभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिले दफा ३९ बमोजिमको पारिवारिक निवृत्तभरण वा उपदान पाउने छैन ।
(३) यस दफा बमोजिम निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिले अर्को विवाह गरेमा निजले त्यस्तो निवृत्तभरण पाउने छैन ।
(४) बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हु“दा तलबको शुरु अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम यस दफा अनुसार निवृत्तभरण
पाइरहेका व्यक्तिले खाइपाई आएको पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पनि थप गरिनेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम निवृत्तभरण पाईरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा निजले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो निवृत्तभरणको रकम मृतक कर्मचारीको नावालक
छोरा छोरी भए त्यस्ता छोरा छोरीले वालिग नभएसम्म तोकिए बमोजिम पाउनेछन् ।

३९घ. विशेष आर्थिक सुविधा ः निजामती कर्मचारीको सेवामा छ“दै मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एक लाख पचास हजार रुपैया“ एकमुष्ट प्रदान गरिनेछ ।”