८. कन्यादान गर्दा

८. कन्यादान गर्दा

कन्यादान गर्दा आ–आफ्नाे प्रचलन एवं परम्परा अनुसार नगरी नहुने कार्यसम्म गरी पच्चीस रुपैंया भन्दा बढीको सुन दान प्रतिष्ठा गर्नु हुदैन ।