४५. मूल ऐनको दफा ४०क. मा संशोधन

४५. मूल ऐनको दफा ४०क. मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ४०क. को सट्टा देहायको दफा
४०क. राखिएको छ ः–
“४०क. बीमा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) निजामती कर्मचारीको बीमा बापत नेपाल
सरकारले एउटा सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गर्नेछ ।
(२) प्रत्येक निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट दुई सय रुपैया“ कट्टा गरी उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा गरिनेछ र त्यति नै रकम नेपाल
सरकारले थप गरी बीमाङ्क रकम एकलाख रुपैया“को बीस वर्षे सावधिक जीवन बीमा गरिदिनेछ । सो बीमा कोषमा जम्मा भएको रकम मध्येबाट कर्मचारी सेवा
निवृत्त हु“दा निजलाई बीमाङ्क रकम र बोनस भुक्तानी दिइनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम रकम कट्टा गर्न शुरु गरेको बीस वर्ष अवधि नपुगी कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको परिवारले एक लाख रुपैया“
पाउनेछ । कुनै निजामती कर्मचारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश भएमा देहाय बमोजिमको रकम प्रदान गरिनेछ ः–
(क) एक वर्षभन्दा कम अवधिको रकम कट्टि गरिएको भएमा दश हजार रुपैया“,
(ख) एक वर्षदेखि पा“च वर्षसम्म रकम कट्टि गरिएको भएमा पच्चीस हजार रुपैया“,
(ग) पा“च वर्षदेखि दश वर्षसम्म रकम कट्टि गरिएको भएमा पचास हजार रुपैया“,
(घ) दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म रकम कट्टि गरिएको भएमा पचहत्तर हजार रुपैया“,
(ङ) बीस वर्षसम्म रकम कट्टि गरिएको भएमा एक लाख रुपैया“ । तर निजले जम्मा गरेको रकम र सोको व्याज, लाभांश रकम उल्लिखित
रकमभन्दा बढी हुन आएमा सोही बराबरको रकम उक्त कोषबाट प्रदान गरिनेछ ।
(४) कुनै निजामती कर्मचारीले उपदफा (२) बमोजिम रकम जम्मा गर्न शुरु
गरेको बीस वर्ष नपुगी अनिवार्य अवकाश भएको अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै किसिमबाट सेवाबाट अलग भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई समर्पण मूल्य बराबरको
रकम उपलब्ध गराईनेछ ।
(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीले सावधिक जीवन बीमा बापत जम्मा गरेको रकम
बीस वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिमा परिपक्व हुने गरी निरन्तरता दिन सक्नेछ । तर सो बापत नेपाल सरकारले कुनै रकम वेहोर्ने छैन ।
(६) सावधिक जीवन बीमा कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने