नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७४।११।११

सशोधन

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७४           २०७४।१२।१

 

नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको कार्य विभाजनका लागि देहायका नियमहरू बनाएको छ ।