१.   सङ्‌क्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१.   सङ्‌क्षिप्त नाम र प्रारम्भ

 (१) यी नियमहरूको नाम “नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।