नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७०।०६।२४
पारस्परिक कानूनी सहायता अध्यादेश, २०६९ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।