४६. मूल ऐनको दफा ४०ख. मा संशोधन

४६. मूल ऐनको दफा ४०ख. मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ४०ख. को उपदफा (३) मा रहेको
“आयोगमा” भन्ने शब्दको सट्टा “आयोग र अन्य सरकारी निकायमा” भन्ने शब्दहरु
राखिएका छन् ।