सम्पत्ति कर नियमहरू, २०१७

सम्पत्ति कर नियमहरू, २०१७

 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०१७।७।१५

संशोधन

सम्पत्ति कर (पहिलो संशोधन) नियमहरु, २०७०                  २०७०।१।३०

सम्पत्ति कर ऐन, २०१७ को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ:-