४. घर जग्गा मूल्याङ्कन समितिको गठन

४. घर जग्गा मूल्याङ्कन समितिको गठन

(१) नेपाल सरकारले ऐनको प्रयोजनको निमित्त ऐन अन्तर्गत तोकिदिएका हरेक शहरी क्षेत्रको निमित्त समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी र गैर-सरकारी सदस्यहरू भएको एउटा घर जग्गा मूल्याङ्कन समिति (यसपछि “समिति” भनिएको) गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) अन्तर्गत गठन भएको समितिमा कमसेकम एकजना सरकारी वा गैर-सरकारी इञ्जिनियर वा ओभरसियर सदस्य रहने
छ ।

(३) उपनियम (१) अन्तर्गत गठन भएको कुनै समितिको यो ऐन अन्तर्गतको काम सकिएपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो समितिलाई खारेज गर्नेछ ।