७. अनुसूचीमा हेरफेर

७. अनुसूचीमा हेरफेर

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ ।