४८. मूल ऐनको दफा ५२ मा संशोधन

४८. मूल ऐनको दफा ५२ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ५२ को सट्टा देहायको दफा ५२
राखिएकोछ ः–
“५२. प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्ध ः निजामती कर्मचारीले आपूmलाई मर्का परेको विषयमा आफैले वा वारेसद्वारा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष निवेदन दिन वाहेक अरु व्यक्ति वा समूहको तर्पmबाट प्रतिनिधित्व गर्न हुदैन । तर दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारीको
आधिकारिक टे«ड यूनियनको तर्पmबाट गरिने प्रतिनिधित्व र निजामती कर्मचारीको पदीय दायित्वको आधारमा गर्नु पर्ने कुनै कार्य गर्नमा यस दफाले वाधा पु¥याएको
मानिने छैन ।”