अनुसूची (क) नियम ३ बमोजिम दाखिल गर्नु पर्ने विवरण

अनुसूची (क) नियम ३ बमोजिम दाखिल गर्नु पर्ने विवरण

 

सम्पत्ति कर

सं.नं. ७(क)

श्री सम्पत्ति कर अधिकृत,

… …. ……  ….

महाशय,

सम्पत्ति कर ऐनको दफा ४ र सम्पत्ति कर नियम ३ बमोजिम मैले/हामीले तपसीलमा लेखिए बमोजिमको विवरण दाखिल गरेको छु, छौं । सो ऐन र नियम बमोजिम सम्पत्ति कर निर्धारण होस्, मैले/हामीले कर निर्धारण आदेश पाएको मितिले ऐनको म्यादभित्र तोकिएको ठाउँमा बुझाउनु पर्ने कर बुझाउँला ।

तपसिल

घर जग्गाको विवरण …     …    …    …

(१) मेरो/हाम्रो यस संस्थाको घर जग्गाको संख्या: …. …

(२) हरेक घर जग्गाको विवरण: … … …

करको निमित्त विभाजन गरिएको अञ्चल नं.. …   …

टोलको नाउँ …     ….    …    … घर नम्बर …    …    … साथै नत्थी गरिएको नक्शा बमोजिम

घरको लम्वाई …    …    फुट चौडाई …      … फूट जम्मा तलाको

संख्या …    …

जमीन तलाको उँचाई                                      ,,

पहिला तलाको उँचाई                                     ,,

दोस्रो तलाको उँचाई                                       ,,

तेस्रो तलाको उँचाई                                       ,,

चौथो तलाको उँचाई                                      ,,

माटोले जोडेको वा बज्रले जोडेको ..   …

कुन सालमा बनेको …    …

सडकको दायाँ बायाँ परेको भए सडकको नाउँ …   …

घरको साथमा खाली जग्गा भए त्यसको लम्बाई …    … फूट, चौडाई, फुट क्षेत्रफल वर्ग फुट हालसाल खरीद भएकोमा कुन सालमा खरीद भएको मोल…   …

रजिष्ट्रेशन पास भएको कागजको नक्कल नत्थी गर्ने घर जग्गाको कुनै भाग बिक्री भएको भए नक्शाको कुन भाग हो चिह्न लगाउनु होला ।

यस्तो भागको लम्बाई                                     चौडाई

बिक्री मोल रु. …   …    …

किन्नेको नाउँ, थर, वतन …    …   ….

रजिष्ट्रेशन पास भएको कागजको नक्कल नत्थी गर्ने ।

यो घर बहालमा दिएको भए, बहालमा लिनेको नाउँ, थर बहालमा दिएको मिति …

यस्तै अरु घर जग्गाको पनि विवरण पेश गर्ने

धेरै जना अंशियार भए अंशियारहरूको … …

नाम …     …

उमेर …    …

मुख्य मानिससंगको सम्बन्ध …    …

सम्पत्तिको कति अंक …    …

नाम …    …

उमेर …    …

मुख्य मानिसको सम्बन्ध …    …

सम्पत्तिको कति अंक …     …

अंश बण्डाको रजिष्ट्रेशन पास भएको कागजको नक्कल नत्थी गर्ने ।

माथि लेखिए बमोजिमको मेरा/हाम्रो यस संस्थाको/घर जग्गाको विवरण विलकूल साँचो हो झुठ्ठा ठहरे सम्पत्ति कर ऐन नियम र प्रचलित कानुन बमोजिम दण्ड सजाय सहूँला बुझाउँला ।

विवरण पेश गरेको मिति …     …

दस्तखत

दस्तखत गर्नेको पूरा नाम, थर र दर्जा

दस्तखत गर्नेको ठेगाना

करदाताको नाम

करदाताको ठेगाना