अनुसूची (ग) नियम ५(१) (क) सँग सम्बन्धित

अनुसूची (ग) नियम ५(१) (क) सँग सम्बन्धित

 

 

घरको बनोटको किसिम गरको प्लानको प्रति वर्ग फूटको प्रति तलाको औसत लागत खर्च कैफियत
७ फूट र सो मुनिको उँचाईको तला ७ फूट माथिको उँचाईको तला
१.    माटोको जोडाइ

२.     बज्रको जोडाइ

रु.

रु.

रु.

रु.