अनुसूची (घ) नियम ५ (१) (ख) संघ सम्बन्धित

अनुसूची (घ) नियम ५ (१) (ख) संघ सम्बन्धित

 

अञ्चल अञ्चलको सीमाना खण्ड (क) बमोजिम तैयार गरेको औसत लागत खर्चको आँकडामा कति प्रतिशत महत्व अङ्क थप्ने कैफियत
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम    
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम    
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम    
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चित