अनुसूची (ङ) नियम ५ (१) (ग) संघ सम्बन्धित

अनुसूची (ङ) नियम ५ (१) (ग) संघ सम्बन्धित

 

सडकको नाउँ  सडकको शुरु र पुछारको सीमाना दायाँ बायाँ घर जग्गालाई खण्ड (ख) को आँकडाको कति प्रतिशत थप गर्ने कैफियत
१.

२.

३.