अनुसूची (च) नियम ५ (१) (घ) सँग सम्बन्धित

अनुसूची (च) नियम ५ (१) (घ) सँग सम्बन्धित

 

 

घरको बनोट डिप्रिशिएसन प्रतिवर्ष खण्ड (क)को प्रतिवर्ष कतिप्रतिशत कट्टी गर्ने बढी से बढी कति वर्षसम्म कट्टी गर्ने कैफियत
१.माटोको जोडाई

२.बज्रको जोडाई