४९. मूल ऐनको दफा ५३ मा संशोधन

४९. मूल ऐनको दफा ५३ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ५३ को सट्टा देहायको दफा ५३ राखिएकोछ ः–
“५३. निजामती कर्मचारीहरुको टे«ड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) निजामती कर्मचारीले यस ऐेनको अधीनमा रही टे«ड युनियन गठन गर्न सक्नेछन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम टे«ड युनियन गठन गर्दा देहायको विषयमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था पालना गर्नु पर्नेछ ः–
(क) कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नु पर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारी वाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरुले आफ्नो
पेशागत हक हितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियनहरु गठन गरी सदस्यता लिन सक्नेछन् ।
(ख) निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियनहरुको दर्ता श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागमा हुनेछ ।
(३) निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियनका सदस्यहरुले छनौट गरेका पदाधिकारीहरु रहने गरी एक
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियन गठन गर्न सक्नेछन् ।
(ख) निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीय स्तर र राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो पेशागत मागहरु सम्बन्धित
निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक सम्वाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउनेछ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियन गठन
नभएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका निजामती कर्मचारीका टे«ड युनियन संघहरुले आपसमा सहमति गरी सामूहिक
सौदावाजी गर्न पाउनेछन् ।
(ग) निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(४) निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) कर्मचारीको हक हित संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील वनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव
र सहयोग गर्नु उपदफा (१) र (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियनहरुको कर्तव्य हुनेछ ।
(ख) निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियनले भेला, तालीम, प्रशिक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्यहरु सञ्चालन गर्न
सक्नेछन ।
(ग) निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियनलाई महासंघ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य वन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघको सदस्य वन्ने र आफ्नो
संस्थाको तर्पmबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(५) निजामती सेवास“ग सम्बन्धित कानूनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड यूनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (१) र (३) बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियनहरु र आधिकारिक टे«ड युनियनका पदाधिकारीबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल
स्थानमा सरुवाको माग भएमा अख्तियारवालाले सो अनुकूल हुने गरी सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ
(७) उपदफा (१) र (३) बमोजिम गठित राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियनहरुका केन्द्रिय पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुलाई युनियन सम्बन्धी स्वदेशी तथा वैदेशिक
सेमिनार, गोष्ठी, अधिवेशन, सङ्गठन सम्बन्धी कार्य आदि कार्यक्रममा भाग लिनको लागि नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी एक वर्षमा वढीमा तीस
दिनसम्मको काजको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(८) निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियनको दर्ता, सो सम्बन्धी शर्त, प्रक्रिया र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”