अनुसूची (ज) नियम ६ (२) सँग सम्बन्धित

अनुसूची (ज) नियम ६ (२) सँग सम्बन्धित

 

 

अञ्चल कर कार्यालयको नाम                सम्पत्ति कर

सूचक संख्या                                   सं. नं. ६(ख)

 

विदेशी लगानी कर निर्धारण फाराम

सम्पत्ति कर लाग्ने आर्थिक वर्ष …   …

सम्पत्ति कर निर्धारण गर्ने ऐनको दफा …   …

करदाताको सूचक संख्या …    …

करदाताको नाम र वतन …    …

असामी श्रावण १ गतेको बजार दर सो दरले जम्मा अङ्क त्यसको जम्मा ने.रु. कैफियत
(क)     विदेशी लगानी

१.

२.

३.

       
जम्मा        
(ख)     घर जग्गा रेण्टल भ्याल्यू सो दरले जम्मा त्यसको जम्मा ने.रु. कैफियत
१.

२.

३.

       

क र ख को जम्मा                                 अक्षेरुपी

  • रजिष्ट्रेशन पास भई अंशबण्डा नभएको भए यसको जम्मा कर ‍

दण्ड                        जम्मा ने.रु.   अक्षेरुपी

 

रजिष्ट्रेशन पास भई अंशबण्डा भएको भए

अंशियारको नाम प्रत्येकको अंश सम्पत्ति कर दण्ड जम्मा अक्षेरुपी
१.

२.

३.

४.

         
जम्मा          

 

सम्पत्ति कर निर्धारण आदेश मिति       दस्तखत-

सम्पत्ति कर अधिकृत

अञ्चल कर निर्धारण कार्यालयको नाम