५०. मूल ऐनमा दफा ५४क., ५४ख. र ५४ग. थप

५०. मूल ऐनमा दफा ५४क., ५४ख. र ५४ग. थप

मूल ऐनको दफा ५४ पछि देहायका दफा
५४क., ५४ख. र ५४ग. थपिएका छन् ः–
“५४क. यातना दिन नहुने ः (१) निजामती कर्मचारीले कसैलाई पनि यातना दिनु हु“दैन ।
(२) निजामती कर्मचारीले यौनजन्य दुव्र्यवहार र घरेलु हिंसा सम्बन्धी कार्य गर्नु गराउनु हु“दैन ।

५४ख. अन्य आचरण ः

(१) निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्दा सबै प्रति शिष्ट व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।
(२) निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय तथा पद अनुसार आइपर्ने जिम्मेवारीलाई मर्यादापूर्वक बहन गरी निष्पक्ष, स्वच्छ तथा छिटो छरितो रुपमा कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ ।
(३) निजामती कर्मचारीले कुनै पनि सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग वा उपयोग घरायसी कार्यको लागि गर्न हुदैन ।
(४) निजामती कर्मचारीले सरकारी राजस्वबाट तलब, भत्ता खाने गरी नियुक्त
भएको कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालयको काममा बाहेक आफ्नो घरायसी काममा लगाउनु हुदैन ।

५४ग. सेवाग्राही प्रतिको व्यवहार ः (१) निजामती कर्मचारीले आफ्नो कामस“ग सम्बन्धित
सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।
(२) सेवाग्राहीको कामस“ग सम्बन्धित विषय, प्रक्रिया र काम सम्पादन गर्न
लाग्ने समय समेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथासमयमा गराउनु पर्नेछ ।”