५१. मूल ऐनको दफा ५६ मा संशोधन

५१. मूल ऐनको दफा ५६ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ५६ को खण्ड (ग) पछि देहायको
खण्ड (घ) थपिएको छ ः–
“(घ) भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको ।”