५२. मूल ऐनको दफा ५९ मा संशोधन

५२. मूल ऐनको दफा ५९ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) को सट्टा देहायको
खण्ड (क) राखिएको छ ः–
“(क) सामान्य सजाय ः–
(१) नसिहत दिने,
(२) दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने,
(३) दुई वर्षदेखि पा“च वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पा“च तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने ।”