५४. मूल ऐनमा दफा ६०क. थप

५४. मूल ऐनमा दफा ६०क. थप

मूल ऐनको दफा ६० पछि देहायको दफा ६०क. थपिएको छ ः–
“६०क. दुई वर्षदेखि पा“च वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि “च वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखिदेखि पा“च तलब वृद्धिसम्म “च तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने ः देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्षदेखि पा“च वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पा“च तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ ः–
(क) अनुशासनहीन काम गरेमा,
(ख) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा उल्लिखित आचरण सम्बन्धी कुराहरु उल्लंघन गरेमा,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम पेश्की फछ्र्यौट नगरेमा,
(घ) व्यवस्थापन परीक्षणबाट देखिएका अनियमितता सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना नगरेमा,
(ङ) पूर्व स्वीकृति नलिई बराबर कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ।”