निजामती सेवा ऐन, २०४९

निजामती सेवा ऐन, २०४९

लालमोहर र प्रकाशन मिति                  २०५०।२।४

संशोधन गर्ने ऐन
१. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३                          २०५३।११।१५
२. निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५       २०५५।३।२९
३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७              २०५७।४।२६
४. संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८                 २०५८।८।२८

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
५. निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४          २०६४।४।२३
६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
७. निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७०          २०७०।१२।१२
८. निजामती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७२         २०७२।०३।२९
९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२             २०७२।११।१३

१०. प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ २०७६।०६।२४

२०५० सालको ऐन नं. २

निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।