Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद– २ निजामती सेवाहरूको गठन

२क. कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी केन्द्रीय निकायः (१) देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तहरू तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र सञ्चालनका सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्नेछ ।

(२) यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएदेखि बाहेक निजामती कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नीतिगत स्वीकृति बिना गर्न पाइने छैन ।
३. निजामती सेवाको गठनः नेपाल सरकारले देहायबमोजिमका निजामती सेवाहरूको गठन गर्नेछ –
(क) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा
(ख) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा
(ग) नेपाल कृषि सेवा
(घ) नेपाल न्याय सेवा
(घ१) नेपाल परराष्ट्र सेवा
(ङ) नेपाल प्रशासन सेवा
(ङ१) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा
(च) नेपाल वन सेवा
(छ) नेपाल विविध सेवा
(ज) नेपाल शिक्षा सेवा
(झ) ………….
(ञ) …………
४.श्रेणी :- (१) निजामती सेवामा देहायबमोजिमका श्रेणीहरू रहनेछन्ः–राजपत्रांकित राजपत्र अनंकित
विशिष्ट प्रथम
प्रथम द्वितीय
द्वितीय तृतीय
तृतीय चतुर्थ
पाँचौं
(२) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले श्रेणीमाआबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई तोकिएबमोजिम राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीमा कायम गरिनेछ ।
४क. एकीकृत निजामती सेवा प्रणालीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था :- दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्नेछ ।
५. सेवाका पदहरू (१) निजामती सेवाका विभिन्न श्रेणीहरूमा विशेषज्ञ पदलगायत विभिन्न तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिक पदहरू रहनेछन्।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक निजामती सेवामा तोकिएबमोजिमका श्रेणीविहीन पदहरू पनि रहन सक्नेछन्।
(३) ………………

५क. कार्य विवरण :- (१) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको संगठनको कार्य विवरणको आधारमा सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक निजामती पदको कार्य विवरण बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो कार्य विवरणमा त्यस्तो पदको काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार र योग्यतासमेत स्पष्ट रूपमा किटिएको हुनुपर्नेछ ।
(२) निजामती कर्मचारीलाई कुनै पनि पदमा पदस्थापन गर्दा दिइने पत्रसँगै निजको कार्य विवरण र कार्य विवरणअनुसारको कामको मूल्याड्ढन गर्ने सूचकाड्ढसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
(३)कार्य विवरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
६. समूह तथा उप–समूहहरूः (१) निजामती सेवामा दफा ३ बमोजिमका सेवाहरु रहने छन्।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि दोय बमोजिमका सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) गरिएको छ -–
(क) नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा,
(ख) नेपाल कृषि तथा वन सेवा,
(ग) नेपाल न्याय सेवा,
(घ) नेपाल परराष्ट्र सेवा,
(ङ) नेपाल प्रशासन सेवा, र
(च) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा ।
(३) उदफा (२) बमोजिमका सेवामा रहने राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका पदहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
(४) दफा ३ बमोजिम गठित सेवामा तोकिए बमोजिमका विभिन्न समूह तथा उपसमूहहरु रहने छन्।(५) दफा ३ बमोजिम गठित सेवाका समूह तथा उपसमूहहरुमा रहने विभिन्न पदहरुको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।