५५. मूल ऐनमा दफा ६१क. थप

५५. मूल ऐनमा दफा ६१क. थप

मूल ऐनको दफा ६१ पछि देहायको दफा ६१क. थपिएको छ ः–
“६१क. विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ः

(१) यस ऐनमा अन्यत्र
जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,
२०४८ बमोजिम सो आयोगबाट र प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायले
कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न लेखि आएमा आवश्यक
प्रक्रिया पु¥याई सोही बमोजिम विभागीय सजाय गर्नु पर्नेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४१ विपरीत
विदा नलिई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने निजामती कर्मचारीलाई गयल र
तलब कट्टी गर्न सकिनेछ । यसरी गयल भएको अवधि सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन ।

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदा स्वीकृत
नगराई लगातार नव्वे दिनभन्दा वढी अवधि अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई गयल
कट्टी गरी हाजिर गराउन सकिनेछैन । हाजिर गराएमा त्यसरी हाजिर गराउने
पदाधिकारीलाई दफा ६० बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ र त्यसरी हाजिर
गराएको कर्मचारीले खाएको तलब भत्ता समेत त्यसरी हाजिर गराउने
पदाधिकारीबाट सरकारी बा“की सरह असूल उपर गरिनेछ ।”