५६. मूल ऐनको दफा ६२ मा संशोधन

५६. मूल ऐनको दफा ६२ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ६२ को सट्टा देहायको दफा ६२ राखिएको छ ः–
“६२ विभागीय सजाय दिने अधिकारी ः (१) निजामती कर्मचारीलाई दफा ५९ को खण्ड (
ख) बमोजिम सजायको आदेश दिने अधिकार देहाय बमोजिमका अधिकारीलाई हुनेछ ः–
(क) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत निजामती
कर्मचारीलाई नेपाल सरकार,
(ग) राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत
निकायको विशिष्ट श्रेणीको अधिकारी,
(घ) राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीहरुलाई निज कार्यरत कार्यालयको
विभागीय प्रमुख वा राजपत्राङ्कित कार्यालय प्रमुख ।
(२) दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिम सजायको आदेश दिने अधिकारी
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”