८. निजी चिकित्सक सम्बन्धी सुविधा

८. निजी चिकित्सक सम्बन्धी सुविधा

प्रदेश प्रमुखको लागि नेपाल सरकारले एक जना निजी चिकित्सकको व्यवस्था गर्नेछ ।