१८. अनुसूचीमा संशोधन

१८. अनुसूचीमा संशोधन

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ ।