अनुसूची-३ (दफा १४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी

अनुसूची-३ (दफा १४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी

अनुसूची – ३

(दफा १४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी

(क) प्रमुख स्वकीय सचिव – १

(ख) सहस्वकीय सचिव – १

(ग) उपस्वकीय सचिव – १

(घ) स्वकीय अधिकृत – १

(ङ) फोटोग्राफर अधिकृत – १

(च) कम्प्युटर सहायक – १

(छ) प्रशासन सहायक – १

(ज) लेखा सहायक – १

(झ) सवारी चालक – २

(ञ) कार्यालय सहयोगी – २