५७. मूल ऐनको दफा ६३ मा संशोधन

५७. मूल ऐनको दफा ६३ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ६३ कोे सट्टा देहायको दफा ६३
राखिएको छ ः–
“६३. विभागीय सजाय दिने अधिकार सुम्पन्न सक्ने ः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा
सूचना प्रकाशन गरी दफा ६२ बमोजिम सजायको आदेश दिने कुनै अधिकारीको
अधिकारलाई सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको अवधिसम्मको लागि
प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन्न सक्नेछ ।”